نرخ سواری بین شهری

نرخ تاکسی بین شهری ترمینال تهران شمال

این نرخ مربوط به سواری های سمند یا پژو زرد داخل ترمینال شرق می باشد.

اتحادیه سواری کرایه کشور همه ساله نرخ نامه مسیر های کشور را اعلام می نماید

این قیمت بنا به فاصله زمانی تعیین میگردد و راننده های این خودرو ها مجاز هستند حداکثر همین نرخ ها را از شما دریافت نمایند

ضمنا هزینه بیمه و سایر هزینه ها روی همین قیمت ها لحاظ شده است

تهران قائمشهر و بالعکس سرنشین جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان
تهران آمل و بالعکس سرنشین جلو 52000 و عقب 35000 تومان و هزینه دربست ماشین 157000تومان
تهران بابل و بالعکس سرنشین جلو 56000 و عقب 37000 تومان و هزینه دربست ماشین 167000 تومان
تهران نور و بالعکس جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان
تهران بابلسرو بالعکس جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان
تهران رویان و بالعکس جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان
تهران بهشهر و بالعکس سرنشین جلو 64000 و عقب 43000 تومان و هزینه دربست ماشین 193000 تومان
تهران گرگان و بالعکس سرنشین جلو 79000 و عقب  52000 تومان و هزینه دربست ماشین 235000 تومان
تهران دماوند و بالعکس سرنشین جلو 8000 و عقب 8000 تومان و هزینه دربست ماشین 32000 تومان
تهران فیروزکوه و بالعکس سرنشین جلو 22000 و عقب  15000 تومان و هزینه دربست ماشین 67000 تومان
تهران فریدونکنار و  بالعکس جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان

تهران بابل از فیروزکوه و بالعکس جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان
تهران بابلسر از فیروزکوه و  بالعکس جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان
تهران آمل از فیروزکوه سرنشین جلو 62000 و عقب  41000 تومان و هزینه دربست ماشین 185000 تومان
تهران نور از فیروزکوه سرنشین جلو 65000 و عقب 43000 تومان و هزینه دربست ماشین 194000 تومان

تهران ساری و بالعکس سرنشین جلو 60000 و عقب 40000 تومان و هزینه دربست ماشین 180000 تومان

جهت استعلام قیمت از سایر مسیرها تماس بگیرید